Piercings & Dermals

16 juli 2016

Piercing Informatie Foto

Scroll down for English

NL

Informatie over de risico’s van piercings

Het aanbrengen van piercings of dermals brengt risico’s met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en hebt gegeten voordat je het laat zetten. Stel de piercer op de hoogte van eventueel medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en overgevoeligheidsreacties. En controleer op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl dat de studio waar je een piercing wilt laten zetten, een vergunning heeft. Deze vergunning geeft aan dat de studio werkt volgens de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.

Laat geen piercing aanbrengen:

 • op plaatsen waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan;
 • op een plek die minder dan drie maanden geleden is gepiercet;
 • op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen;
 • als je onder invloed bent van alcohol of drugs;
 • als je zwanger bent.

Daarnaast wordt het afgeraden om een piercing te laten zetten als je last hebt van één van de volgende aandoeningen:

 • diabetes
 • hemofilie
 • chronische huidziekte
 • allergie voor piercing(materialen)
 • immuunstoornis
 • hart- en vaatafwijkingen.

Heb je één van deze aandoeningen of gebruik je antistollingsmiddelen of antibiotica? En wil je toch een piercing? Overleg dan eerst de mogelijkheden met een arts.

Kijk voor achtergrondinformatie over bovenstaande risico’s op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl.

 

Het zetten van een piercing

Omdat er tijdens het piercen een wond ontstaat is er een kans op besmetting van ziekten die via bloed worden overgedragen, zoals hepatitis B en C. Controleer daarom of de piercer hygiënisch werkt. Een hygiënische werkwijze is ook belangrijk om te voorkomen dat je nieuwe piercing gaat ontsteken. Let er in ieder geval op dat:

 • de huid voor het piercen wordt schoongemaakt en gedesinfecteerd;
 • de piercer tijdens het zetten van de piercing handschoenen draagt;
 • de piercer de handschoenen vlak voor het aanbrengen van de piercing desinfecteert.

Het zetten van een piercing kan even pijn doen. Raadpleeg je arts als je een verdoving wilt.

 

Nazorg

Een nieuwe piercing is vergelijkbaar met diepe wond. Slechte verzorging en onhygiënische behandeling kunnen wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken. Bij een goede verzorging duurt het 4 tot 12 weken (uigezonderd kraakbeen piercings) tot de wond genezen is. De piercer geeft mondelinge en schriftelijke uitleg over de nazorg van piercings. Lees dit goed door. Bij sommige mensen kan na het zetten van een piercing littekenweefsel ontstaan.

 

ENG

Information about the risks of piercings

Getting a piercing or dermal can have some risks. Always make sure you are well rested and have eaten some food before the procedure. Let the piercer know if you u

Dermal informatie

 

se any type of medication or suffer for skin problems, allergies, epilepsy or react to hypersensitivity. Always check the shop you want to get pierced on www.veiligtatoeerenenpiercen.nl, to make sure they are licensed. This will tell you that the shop works by the guidelines of the LCHV.

Don’t get pierced:

 • On places you had plastic surgery or radiation in the past year;
 • On a spot that’s been pierced less than three months ago;
 • On irritated skin like bumps, dark birthmarks or swelling;
 • If you’re under the influence of alcohol or drugs;
 • When you’re pregnant.

In addition, it is also not recommended to get pierced when you have one of the next conditions:

 • Diabetes
 • Hemophilia
 • Chronic skin disease
 • Allergies for piercing(materials)
 • Immune disorder
 • Heart and vascular disease.

Do you have of these conditions or do you use anticoangulans or antibiotics? And you want to get pierced? First discuss the options with a doctor.

For background information about the risks mentioned above, check www.veiligtatoeerenenpiercen.nl.

 

Getting a piercing

Because a wound occurs during piercing, there is a risk of contamination from blood-borne diseases such as Hepatitis B and C. So always check if the piercer works hygienically. Hygienic practices are also very important to prevent your piercing from getting infected. Always check if:

 • the skin will be cleaned and sanitized before piercing;
 • the piercer wears gloves during the procedure;
 • the piercer disinfects the gloves before using.

Getting pierced can hurt a little. Call your doctor if you want anesthesia.

 

Aftercare

A new piercing is comparable to a deep wound. Bad aftercare and unhygienic procedure can cause infecties to the wound and scartissue. With good care it can take up to 4 to 12 weeks (excluding cartilage piercings) to heal. The piercer will give you oral and written explanation about the aftercare of piercings. Read it thoroughly. Scar tissue can form in some people after getting a piercing.