Huisregels/House rules

7 juli 2016

Scroll down for English

NL

Aangepaste huisregels in verband met het Coronavirus.

We mogen weer open, maar dat betekent nog wel dat ik nog wel maatregelen moet nemen. Hier staan ze op een rijtje:

 • 1 persoon per afspraak. Dat betekent dus geen aanhang mee. Dit mag alleen als je onder de 16 bent. Een van je ouders moet dan mee om een formulier te ondertekenen met geldig idbewijs.
 • Wordt er een afspraak gemaakt voor meerdere personen, moeten de klanten om de beurt naar binnen. Degene die niet aan de beurt is, wordt verzocht buiten te wachten. Niet in de galerij i.v.m. 1,5m afstand voor omwonenden.
 • Ben je niet fit of ben je in de buurt geweest van iemand die niet fit is, zeg dan af. Dan maken we een nieuwe afspraak in betere tijden.
 • De klant (en ouder) wordt gevraagd om bij binnenkomst de handen te desinfecteren met het desinfectiemiddel die wordt aangeboden op de balie.
 • Zoals altijd gebruik ik natuurlijk handschoenen, maar zal nu ook een mondkapje dragen. Zelf ben ik helemaal gezond, dus kan niemand infecteren.
 • De klant moet ook een mondkapje dragen.
 • Helaas mag ik geen handen geven, dus is het nog eventjes wat onpersoonlijker dan normaal.
 • Het liefst graag pinnen. Lukt alleen contant, dan is dat ook prima.
 • Sieraden kunnen besteld worden via de webshop. Je kunt ervoor kiezen om je bestelling af te halen. Ook dit gaat op afspraak.
 • Heb je een afspraak voor het zetten van een piercing, mag je natuurlijk altijd nog even bij de vitrinekasten neuzen.
 • Bestaande piercings kunnen wel verwisseld worden. Ook dit gaat op afspraak. Hierbij wordt €10,00 (exclusief sieraad) in rekening gebracht voor het gebruik van materialen en tijd. Sieraden die ergens anders zijn gekocht, worden geplaatst op eigen risico. Mijn eigen sieraden ken ik erg goed, maar andermans sieraden niet. Dus mocht het sieraad tijdens het verwisselen defect raken, ligt de verantwoording bij jou.

Verder gelden deze regels ook nog steeds:

Bij sprake van alcohol of drugs gebruik worden er geen piercings geplaatst.
Roken, eten en/of drinken is niet toegestaan in de shop.
De klant mag geen kauwgom eten tijdens het piercen.

Mobiele telefoons op stil.
Filmen of foto’s maken alleen met toestemming van de piercer.

Huisdieren zijn NIET toegestaan in de shop.
Kinderen onder de 12 jaar zijn NIET toegestaan in de shop.

Van 12 tot 16 jaar worden er alleen piercings gezet met één van de ouders erbij. Die moet een formulier ondertekenen op vertoon van een geldig id-bewijs.

Oorbellen in het oorlel mag vanaf 6 jaar.

Vanaf 16 jaar mag er gepiercet worden zonder één van de ouders erbij.

Neem een id-bewijs mee. Deze heb je nodig bij het invullen van het toestemmingsformulier.

Laat je een piercing zetten in je gezicht (ook oraal), draag dan geen makeup op de plek of in de buurt van waar gepierced wordt. Piercing in het oor? Doe dan je haar vast.

Alles gaat op afspraak!! Piercings zetten en verkoop!
Een afspraak maken of een vraag stellen kan via Whatsapp, sms, mail of het contactformulier op de website. Ik ben bereikbaar van di t/m vr van 12.00 – 21.00 uur en op zaterdag van 12.00 – 17.00 uur. Tip: kijk altijd op Instagram of Facebook  of er geen wijzigingen zijn qua openingstijden. Vermeld in je bericht je naam, leeftijd, welke piercing je wilt (weet je de naam niet, stuur dan even een foto mee) en wanneer je eventueel zou kunnen. 1 bericht is voldoende. Je krijgt altijd antwoord!

Kun je toch niet, laat het dan zo snel mogelijk even weten. Graag minimaal 24 uur van tevoren om berekende kosten te vermijden.

Ben je in de shop en bedenkt je op het laatste moment?
Dan wordt er 50% in rekening gebracht.
Kom je helemaal niet opdagen, wordt er ook 50% in rekening gebracht.

Vraag toestemming om een piercing uit de vitrine van dichtbij te bekijken.
Piercings en oorbellen mogen niet geruild worden i.v.m. hygiëne.

Balletjes en dergelijke kunnen los raken. Check dus altijd of hij nog goed vast zit.
Een extra voorraadje achter de hand is geen overbodige luxe.

Ik zet alleen piercings met gesteriliseerde titanium piercings.
Sieraden uit de vitrine, uit je eigen juwelenkistje of van je buurman/vrouw is niet toegestaan.

Bij diefstal wordt er altijd politie ingeschakeld.

Ik behandel mijn klanten en aanhang met vriendelijkheid en eerlijkheid.
Mocht dat niet wederzijds zijn, kan ik diegene de deur wijzen.

Heeft u klachten, zeg het mij. Bent u tevreden, zeg het voort!

 

ENG

House rules

Customized house rules due to Covid-19.

We are able to pierce again, but that does mean I have to have some rules and regulations.

Here they are:

 • 1 person per appointment. That means no entourage. This is only allowed when you’re under 16 years old. One of your parents have to come along with you to fill in a consent form with valid ID.
 • If you have an appointment with more people, you cannot go in together. The person who is not getting pierced at that moment, has to wait outside. Not inside in the corridor, due to the 1,5m distance.
 • Are you not feeling well or have you been in contact with someone who is not feeling great, please cancel your appointment. We will make a new appointment in better times.
 • When the client (and parent) enter the shop, they will be asked to sanitize their hands with hand sanitizer that is available on the counter.
 • Like always I will wear gloves, but in these times I will wear a face mask as well. I am healthy, so I can’t infect anyone.
 • The client has to wear a facemask also.
 • Unfortunately I’m not allowed to shake hands, like I usually do. So for now it is a little bit impersonal when you walk in.
 • Please use the pin to pay. If you only have cash, that’s fine too.
 • Jewelry can be ordered through the webshop. You can choose to pick up your order at the shop. An appointment has to be made.
 • If you have an appointment to get a piercing done, feel free to check out the jewelry in the showcases.
 • Existing piercing can be changed only on appointment as well. This will cost €10,00 (ex. jewelry) for use of time and equipment. Jewelry that are purchased somewhere else, will be placed at your own risk. I know my own jewelry very well, but not from other companies. So if the jewelry breaks during placing, it is your responsibility.

These rules are also still valid:

In case of alcohol or drug use, no piercing will be placed.

Smoking, eating and/or drinking is not allowed in the shop.

The client is not allowed to eat gum during the procedure.

Mobile phones on silent.

Filming or making pictures is only allowed with permission of the piercer.

Pets are NOT allowed in the shop.

Kids under 12 years old are NOT allowed in the shop

From 12 to 16 years will only get pierced in the presence of one of the parents. They have to fill in a consent form with a valid ID. Earrings in the earlobe can be placed from 6 years old

16 years and older can be pierced without one of the parents present.

Bring your ID. This is needed when you fill in the consentform.

If you get pierced in your face (including oral), don’t wear makeup on the place or near the place where the piercing will be. Piercing in your ear? Tie your hair back.

Everything is on appointment!! Getting pierced or purchasing jewelry!

To make an appointment or ask a question, you can contact the shop via Whatsapp, sms, mail or the contact form on this website. I’m attainable from Tuesday till Friday from 12.00 – 21.00h and on Saturday from 12.00 – 17.00h. Tip: always check Instagram or Facebook if there are no changes. In the message mention your name, age, what piercing you want (if you don’t know the name, send a picture of your idea) and when you are available. 1 message is enough. You will always get an answer!

If you can’t make it, let me know as soon as possible. If possible within 24 hours prior to the appointment to avoid calculated costs.

Are you in the shop and you change your mind last minute?

50% of the original costs will be charged.

If you don’t show up, 50% of the original costs will be charged as well.

Ask permission to view a piece of jewelry from the showcases up close.

Piercings and earrings cannot be returned due to hygiene.

Balls and other attachments can come off. So always check if they’re still tight.

A little supply as a backup is not a luxury.

I only do piercings with sterilized titanium jewelry.

Jewelry from the showcases, your own jewelry box or from your neighbors is not allowed.

In case of theft, the cops will be called.

I always treat my clients and entourage with kindness and honesty.

If that is not mutual, I am able to show them the exit.

Do you have any complaints, contact me. Are you content, spread the word!